تبلیغات
مشاور ترک اعتیاد - تستهای روانشناختی
مشاور ترک اعتیاد
ما میتوانیم
پنجشنبه شانزدهم دیماه سال 1389

تستهای روانشناختی

پنجشنبه شانزدهم دیماه سال 1389

نوع مطلب :
نویسنده :دکتر جعفری

شخصیتتان را می سنجیم

تست روانشناسی (اضطراب)

در تست زیر تعیین کنید در همین لحظه چه احساسی دارید؟!

1)به خود مطمئن هستم؟
الف) بسیار زیاد ب) زیاد ج) تا حد متوسط د) کمی هـ) هرگز

2) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم؟
الف) بسیار زیاد ب) زیاد ج) تا حد متوسط د) کمی هـ) هرگز

(3 آرام هستم؟
الف) بسیار آرام ب) تا حدود زیادی آرام ج) تا حد متوسط د) کمی آرام هـ) هرگز

4) عصبی هستم؟ لف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

5) ناراحت هستم؟ لف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

6) بدنم همواره مرطوب است؟ لف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

7) نفسم منظم است؟ لف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

8) احساس تنش در معده دارم؟ lلف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشهحالا امتیاز ها را با هم جمع کنید:

الف)1 امتیاز ب) 2 امتیاز ج) 3 امتیاز د) 4 امتیاز ه) 5 امتیاز

امتیاز بین 32 تا 50:
شما به اضطراب شدید مبتلا هستید، به طور حتم باید به روان شناس مراجعه کنید.

امتیاز بین 24 تا 32 :
اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال، می توانید با استفاده از کتاب های اضطراب آن را هم برطرف کنید.

امتیاز کمتر از 24:
افراد طبیعی را می رساند که اختلال اضطرابی و مشکل عمده ای ندارند.