تبلیغات
مشاور ترک اعتیاد - عوامل زمینه ساز اعتیاد،خانواده درمانی و کاردرمانی معتادان
مشاور ترک اعتیاد
ما میتوانیم
پنجشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1389

عوامل زمینه ساز اعتیاد،خانواده درمانی و کاردرمانی معتادان

پنجشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1389

نوع مطلب :
نویسنده :دکتر جعفری

 

نقش فعالیت های بدنی در درمان اعتیاد

اعتیاد در مراحل نسبتا  پیشرفته خود سبب می گردد تا فرد معتاد انسانی بی هدف و بدون برنامه شده ساعت های خواب و بیداریش نامنظم شود اینكه چه بخورد چه بپوشد دیگر برایش مهم نیست این موضوع كه چه كار انجام دهد و كجا برود اهمیتش را ازدست می دهد لذا لازم است فرد ترك كرده با كمك خودش برنامه ریزی وهدفش را تعیین كند زیرا نداشتن برنامه مشخص موجب سرگردانی فكری فرد شده و این خود عاملی جهت عود اعتیاداست فردی كه اعتیاد را ترك كرده باید برنامه روزانه اش را مشخص باشد مثلا در اوایل جهت تقویت جسم و یا پرورش عضلات و اندام ها برنامه ریزی كند در ورزش های صبحگاهی شركت كرده و راهپیمائی ساده و یادویدن ملایم داشته باشد و یكی از راههای اساس جهت مبارزه با كسالت بی حوصلگی در معتادان ورزش كردن وفعالیتهای بدنی هدف دار و یا پرداختن به كار و تفریحات سالم است پس باید فعالیت های بدنی را هدف دار نمود و مرتبا تغییرات جسمانی كه در حقیقت نشان دهنده بهبودی بیشتر است كنترل نمود فرد ترك كرده باید روز به روزشاداب تر و سر حال تر گردد پرداختن به كار تفریح در مناطق ییلاقی و خوش آب وهوا همچنین قدم زدن درپارك ها فضای سبز و باغ ها رفتن به سینماها و نمایشگاها باز دید ازبستگان و دوستان سبب می گردد فرد معتاد ترك كرده مجددا با افراد جامعه و فعالیتها و تفریحات موجود در آن آشتی كرده و در كنار دیگران بودن به او كمك می كند تا بتواند دوره درمان را بهتر طی نموده و رفته رفته به زندگی عادی برگردد و فرد قادر خواهد بود زندگی وكارها را بدون مصرف مواد مخدر انجام دهد و این اولین احساس مثبت در بیماراست كه باعث تداوم و استمراربهبودی در وی خواهد شد.

 


كار درمانی


كار درمانی در اعتیاد عبارت است از ارائه انواع فعالیتها و روشهای درمانی بمنظورپیشگیری از اعتیاد تسریع روند بهبودی و رفع عوارض آن معمولا معتاد در روابط اجتماعی وسلوك ورفتار دچارمشكل میگردد و در نتیجه قدرت كاری تمایل به كارحس تشریك مساعی و احساس مسئولیت وی مختل میشود.لذا برای اینكه فرد بتواند زندگی سود مندی را در اجتماع از سر بگیرد لازم است سلوك و رفتار وی طبیعی گرددو احساس مسئولیت وحس اجتماعی را باز یابد .در برنامه های كاردرمانی سعی در آمادگی فرد برای زندگی عادی و روزمره روابط سالم اجتماعی و روبرو شدن با واقعیات زندگی وجود دارد همچنین كاردرمانی علائق انگیزههاوتمایلات انسانی را پرورش داده علائم وعوارض بیماری را بهبود می بخشد و فر را برایسازش با الگوهای موجودوحاكم در زندگی اجتماعی آماده می نماید .در كار درمانی افراد با دقت كامل ارزیابی میشوند كمبودها نواقص و نیازهای بیماران بطور كامل مشخص میگردد و برای هر فرد متناسب با مشكلات و نیازهایش ببرنامه های مفید و موثر تنظیم میگردد.این برنامه ها هم ازنقطه نظر فردی و هم گروهی بسوی هدفی معین و مشخص رهبری میشود هرچند اهداف درمانی در مورد افراد مختلف متفاوت است ولی بطور كلی بهتر است

برنامه های زیر در مورد اغلب افراد معتاد منظور شده و اجرا گردد:
1- سعی در بهبود و پرورش قابلیت های فرد با ارضا و تكامل مهارتها وتوانائیهای او
2- كاهش دادن علائم و عوارض اعتیاد تا آنجائیكه فرد وظایف خود را در مسیر واقعیت های زندگی و اجتماع ایفا كند.
3- كوشش در تكامل و پرورش ابعاد شخصیت و انگیزه های بیمار ضمن فعالیت ه های روزمره و را قالب تجارب موفقیت آمیز بیمار
4- سعی در پرورش وارتقا سطح پذیرش و اقناع فرد از زندگی عادی بر اساس قابلیت های او
5- سعی در افزایش قدرت تصمیم گیری وعادات مطلوب ومثبت نسبت به كار و فعالیت
6- ایجاد وضعیت های كافی و لازم برای استقرار مناسبات و ارتباطات اجتماعی مفید و مؤثر
7-آموزش و پرورش توانائیهای فرد برای تفریح بهتروبهره بردن مفید تر از اوقات فراغت خود.
8- ارشاد و تربیت افراد برای پیدا كردن اعتماد به نفس كافی جهت تامین زندگی مستقل در سطوح واقعیت های روابط اجتماعی موجود

 

 خانواده درمانی


روان درمانی خانواده :باتوجه به اینكه اختلالات رفتاری فرزندان با مشكلات روانی پدرو مادر ارتباطدارد میتواندر اغلب موارد فرض را بر این گذاشت كه اختلال رفتاری فرزندان از بافت زندگی خانواده او نشات میگیرد ناراحتی كودك اغلب نشانه وجود اختلال عصبی در مجموعه خانواده اونیز توجه داشت تحلیل های روانی حاكی از آن است كه سستی درانجام وظایف سرپرستی از جانب پدرو مادر معمولا پایه غیر منطقی داشته واغلب ناشی از اختلال عصبی و بدور از كنترل آنها صورت میگیرد دراغلب موارد قصد وعمدی در كار نیست بیشتر والدین میخواهند پدر و مادر های خوبی باشند و كاری در جهت منافع فرزندان صورت دهند اما با كمال تعجب آنچه در عمل انجام میدهند با تصویرایده آلی كه در ذهن خود دارند مطابقت نمی كند برای درمان كودكان باید به والدین توجه نمود اما فقط با توجیه و آموزش نمیتوان طرز تلقی های پدر و مادر را اصلاح كرد برای رسیدن به این مهم بایستی به روشهای روان درمانی اقدام نمود و دراین بین یكی
از شاخه های مهم روان درمانی خانواده درمانی است –خانواده درمانی به عنوان راهی جدید برای رویارویی با آن دسته از مشكلات انسان كه قبلا به وسیله یكی از اشكال گوناگون رواندرمانی فردی با آن برخورد می شد شكل گرفت واكنون یك شیوه تازه و ارائه مفهومی جدید از نحوه بوجود آمدن مشكلات است پیش از این تصورمی شد كه مشكلات مذكور عمدتا نتبجه فرآیندهای روانی درونی با آسیب شناسی روانی فرد باشند ولذا عقیده برآن بود كه ریشه اغلب مشكلات در تجارب اوایل كودكی است در حالی كه رویكرد خانواداگی براین باور استوار گشته كه این مشكلات به تعاملات فعلی موجود میان افراد خانواده و گاهی اوقات میان افراد و دیگر سیستم های اجتماعی مربوط هستند در واقع علت مشكلات افراد درسیستم های اجتماعی با وضعیت حال حاضر آنها فهمیده می شود ونه از تاریخچه و شرح حال گذشته آنها خانواده برای حفظ تعادل خود در مقابل تغییر چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی مقابله می كند اگر فرزند سر به راه خانواده شب دیر به خانواده بیاید خانوماده در مقابلش می ایستد و بالعكس اگر فرزند نااهل خانواده پس از عدم پذیرش وی سر به راه شود خانواده فشار خود را برای تداوم نابهنجاری او افزایش می دهد رفتار نابهنجار معلول رفتار متقابل اعضای خانواده با یكدیگر است از نقطه نظر این دیدگاه بیماری فرد حتما به رابطه او با همسر و خانواده وی مربوط می شود

 


اجتماع درمانی


اجتماع درمانی بهشكل كنونی آن اولین بار در سال  1958معرفی شد و به سرعت كارآرایی خود را در درمان و توانبخشی معتادان نشان داد.
بازسازی الگوهای رفتاری مخرب كه در طول زندگی كسب شده است نیاز به تغییر دربافت اجتماعی داشته و به همین جهت یك برنامه ساخت یافته و نظارتی قوی جهت درمان مسائل رفتاری هنجانی خانوادگی و عاطفی معتادان را طلب می كند.هدف از ایجاد تغییرات كلی در سبكو شیوه زندگی معتادان پرهیز از مصرف مواد مخدر ایجاد صداقت فردی كسب مهارتهای اجتماعی مفید حذف عقاید ضد اجتماعی و رفتارهای غیر قانونی است به منظور دستیابی به این اهداف معتادین بایست مدتی را كه بسته به نوع برنامه درمانی می تواند از سه ماه تا دو سال باشد دراجتماعات مبتنی بر درمانهای روانشناختی و اجتماعی زندگی كنند مطی فیزیكی این اجتماعات بسته به گروههای تحت درمان می تواند متغیر باشد مثل بیمارستان شهرك های كوچك و...انواع روش های اجتماع درمانی ""
TCاجتماعی طبقاتی است و در آن بیماران باسطوح
مختلف نگهداری می شوند و به وسیله كاركنانی
كه ارزیابی از وضعیت بیمار وهدایت بسوی تغییر رفتار را بعهده دارند اداره می شوند در بدو ورود هر بیمار در موقعیتی از این سلسله مراتب قرار می گیرد ورفتن به سطوح بالاتر از راه پیشرفت درمانی و مولد بودن عملی خواهد شد .اقدام به تصمیم گیری ها در مورد وضعیت بیمار ترخیص انتقال اخراج و بعهده پرسنل درمان می باشد برنامه روزانه ضمن داشتن تنوع كاملا فشرده است .ارزیابی های متعدد از برنامه های TC نشان میدهد كه چنین برنامه فشرده و منسجمی برای افرادی كه قبلا در موقعیت های نابسامان بهمریخته وبی نظم زندگی كرده و شخصیتشان براین اساس شكل گرفته است منجر به عدم مصرف مواد و پرهیزاز اعمال خلاف خواهد شد یادگیری به شیوه"TC" بعنوان یك یادگیری اجتماعی حداقل به سه روش صورت می گیرد:
1-یارگیری از طریق رقابت وعمل
2-یادگیری با استفاده ازفرا گیر بودن شرایط و  مشكلات در بین همه اعضا اجتماع
3-یادگیری از طریق بروز دادن عواطف فردی مثل رویا  خشم ترس وآرزوها و رویاروئی با آنها